સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. ના સમાચાર

ટાઇમ્સ ઓફ્ ઇન્ડિયા

ટાઇમ્સ ઓફ્ ઇન્ડિયા

અમદાવાદ મિરર

ટાઇમ્સ ઓફ્ ઇન્ડિયા  

ટાઇમ્સ ઓફ્ ઇન્ડિયા  

નવગુજરાત સમય  

અમદાવાદ મિરર  

અમદાવાદ મિરર  

સંદેશ  

નવગુજરાત સમય  

સંદેશ  

ટાઇમ્સ ઓફ્ ઇન્ડિયા  

જય હિન્દ  

ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસ  

અમદાવાદ મિરર  

દિવ્ય ભાસ્કર  

ટાઇમ્સ ઓફ્ ઇન્ડિયા  

નવગુજરાત સમય

અમદાવાદ મિરર  

અમદાવાદ મિરર