એમિનન્ટ ઓક્યુપન્ટ્સ

:: ઓફિસીસ
:: ફૂડ આઉટલેટ્સ

અટલ બ્રિજ પર

બાયોડાયવર્સીટી પાર્ક પાસે (પશ્ચિમ)

ફ્લાવર પાર્ક પાસે (પશ્ચિમ)

ચિલ્ડ્રન પાર્ક પાસે (પૂર્વ)

સરદાર સ્મારક પાછળ (પૂર્વ)

રિવરફ્રન્ટ હાઉસમાં (પશ્ચિમ)

સુભાષ બ્રિજ નીચે (પૂર્વ)

:: રિક્રિએશનલ