કાયદાકીય

યુઝર એગ્રીમેન્ટ
કૃપા કરીને નીચેની શરતો કાળજીપૂર્વક વાંચો. આ શરતો વેબસાઇટના તમારા ઉપયોગને સંચાલિત કરે છે. આ વેબસાઇટ ઓપન કરીને તમે આ વેબસાઇટમાં સમાવિષ્ટ માહિતી અને ઉલ્લેખ કરેલ શરતો દ્વારા બંધાયેલા છો અને તે માટે સંમત થાઓ છો. જો તમે નીચે જણાવેલ બધી શરતો તથા માહિતીથી સંમત નથી, તો કૃપા કરીને આ વેબસાઇટ અથવા વિગતો ને ઓપન કરશો નહી.

જવાબદારી
આ વેબસાઇટમાં આપવામાં આવેલ માહિતી માત્ર જાણકારી માટે આપવામાં આવેલી છે. આ માહિતી સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવી છે અને અમે આ માહિતીને અદ્યતન અને સાચી રાખવાનો પ્રયત્ન કરીશું, પરંતુ અમે વેબસાઇટ કે તેમાં રહેલ માહિતી કે સેવાઓની અથવા વેબસાઇટમાં કોઈપણ હેતુ માટે દર્શાવવામાં આવેલ સંબંધિત તસ્વીરોની વ્યક્ત કે અવ્યક્ત પૂર્ણતા, ચોકસાઇ, વિશ્વસનીયતા, યોગ્યતા અથવા ઉપલબ્ધતા અંગે કોઈ જ બાંયધરી કે ખાતરી આપતાં નથી. આથી આવી કોઈપણ માહિતી પર સ્પષ્ટપણે તમારા જોખમે અવલંબન રાખવાનું રહેશે.

વેબસાઇટને સરળ અને કાર્યરત રાખવા માટે પૂરતા પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. છતાં, અમારા નિયંત્રણ હેઠળ ન હોય તેવા તકનીકી કારણોને લીધે હંગામી ધોરણે વેબસાઇટ ઉપલબ્ધ ન હોય તો તે માટે અમારી કોઈ બાંયધરી કે જવાબદારી રહેશે નહીં.

આ વેબસાઇટના ઉપયોગથી કે તેની સાથે સંકળાયેલી બાબતોથી કોઈપણ માહિતી કે લાભમાં નુકસાન કે ખોટ થશે અથવા અપ્રત્યક્ષ અથવા પરિણામ સ્વરૂપે કોઈ નુકસાન કે ખોટ થશે તો તેના માટે કોઈપણ રીતે અમે જવાબદાર રહીશું નહીં.

લિંક્સ:
આ વેબસાઇટ દ્વારા જો તમે અન્ય વેબસાઇટ્સ સાથે જોડાઈ શકો છે, જે સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. ના નિયંત્રણ હેઠળ નથી. અમે તે વેબસાઈટ્સના પ્રકાર, માહિતી અને ઉપલબ્ધતા વિષે કોઈ જ નિયંત્રણ ધરાવતા નથી. કોઈપણ લિંક્સ સામેલ કરવાથી અમે તેમાં વ્યક્ત કરાયેલ વિચારોને સમર્થન કે પ્રોત્સાહન આપતાં નથી.

કોપીરાઈટ:
આ વેબસાઇટ અને તેમાં રહેલી માહિતી સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી. ના કોપીરાઇટ છે. સર્વ હક્ક આરક્ષિત છે.

ડાઉનલોડ:
નીચેના સિવાય અન્ય કોઈપણ હેતુઓ માટે કોઈપણ પ્રકારે વેબસાઇટની માહિતીની પુનઃવહેંચણી કે પુનઃસર્જન નિષેધ છે.

તમે તમારા અંગત અને બિનવ્યાવસાયિક ઉપયોગો માટે અંગત હાર્ડ ડિસ્કમાં માહિતી ડાઉનલોડ કે પ્રિન્ટ કરી શકો છો. તમે વેબસાઇટને માહિતીના સ્ત્રોત તરીકે દર્શાવીને જ અન્ય ત્રાહિત વ્યક્તિઓ કે સંસ્થાઓ માટે માહિતીની નકલ કરી શકો છો. તમે અમારી લેખિત મંજૂરી મેળવ્યા વિના, માહિતીને વહેંચી શકશો કે વ્યાવસાયિક હેતુથી ઉપયોગમાં લઈ શકશો નહીં. તમે તેનો અન્ય વેબસાઇટ અથવા અન્ય પ્રકારની ઈલેક્ટ્રોનિક રિટ્રીવલ સિસ્ટમમાં કોઈપણ પ્રકારે સંગ્રહ કે આગળ વપરાશ કરી શકશો નહીં.

વપરાશકર્તાની ગોપનીયતા:
સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી તમારા દ્વારા જાહેર કરેલી માહિતી અને આ વેબસાઇટની તમારી સંબંધિત અન્ય માહિતીને રેકોર્ડ કરી શકે છે,જે માત્ર ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ (આઈપી) સરનામાં સુધી માર્યાદિત ન રહેતા, ડોમેનનું નામ, બ્રાઉઝરના પ્રકાર, ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ, મુલાકાતની તારીખ, સમય અને તેના માટે ખોલવામાં આવેલ વેબસાઈટના પાનાઓની વિગતો પણ શામેલ છે. તેમ છતાં, સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી કોઈ પણ વ્યક્તિગત માહિતી જેમ કે નામ, ફોન નંબર, ઇ-મેઇલ સરનામું, બેંક વિગતો વગેરે કોઈ તૃતીય પક્ષ સાથે જાહેર શેર કરશે નહીં અને તેની ખાતરી કરવા માટે બધા વાજબી માધ્યમોનો ઉપયોગ કરશે.
વેબસાઇટ પર જાહેર કરેલી બધી માહિતીથી સુરક્ષિત છે અને આ માહિતીનો ઉપયોગ નુકશાન, દુરુપયોગ, અનધિકૃત વપરાશ થતા તેમાં ફેરફાર તેમજ તેનો નાશ કરશે નહિ.

નિયમો અને વિગતોમાં ફેરફાર:
સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી આ શરતોમાં સમયાંતરે સુધારણા કરવા, રદ કરવા, ઉમેરવા અથવા અપડેટ કરવાનો અધિકાર, પૂર્વ સૂચના વિના અનામત રાખે છે. તમે સમય સમય પર આ શરતોની તપાસ / અવલોકન માટે જવાબદાર છો. આ શરતોમાં કોઈપણ સુધાર કર્યા પછી આ વેબસાઇટનો તમારો સતત ઉપયોગ, તમારી સુધારેલી, રદ કરેલી , ઉમેરેલી અથવા અપડેટ કરેલ શરતો માટે તમારી સ્વીકૃતિ માનવામાં આવશે.
સા.રી.ફ્ર.ડે.કો.લી આ વેબસાઇટ પરની કોઈપણ અથવા બધી માહિતીને પૂર્વ સૂચના વિના સમયાંતરે સુધારવા , જાહેર કરવા, રદ કરવા, ઉમેરવા અથવા અપડેટ કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે.

શાસન કાયદો અને અધિકારક્ષેત્ર:
આ શરતો ભારતના પ્રજાસત્તાકના કાયદા તથા ગુજરાત રાજ્યના અમદાવાદ શહેરની અદાલતો ને આધિન રહેશે અને આ વેબસાઇટના ઉપયોગથી અથવા આ શરતોના સંબંધમાં કોઈપણ વિવાદ અંગે ગુજરાત એકમાત્ર અધિકારક્ષેત્ર રહેશે.