પુરસ્કાર અને ઉપલબ્ધીઓ

  • ૨૦૦૬ - “અર્બન ડિઝાઇન એન્ડ કોન્સેપ્ટ” ઉપલબ્ધિ માટે પ્રધાનમંત્રી એવોર્ડ– શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માટે એવોર્ડ
  • ૨૦૦૬ - નેશનલ સેફ્ટી કાઉન્સીલ ઓફ ઈન્ડિયા – સુરક્ષા એવોર્ડ (પ્રશંસા પત્ર)
  • ૨૦૧૧ - હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન એવોર્ડ (હૂડકો) – નવીનતમ માળખાગત વિકાસ
  • ૨૦૧૨ - હાઉસિંગ એન્ડ અર્બન ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન એવોર્ડ (હૂડકો) – સજીવ વાતાવરણ સુધારવામાં શ્રેષ્ઠતમ પ્રયત્નો માટે એવોર્ડ
  • ૨૦૧૪ - કન્સ્ટ્રક્શન ઈન્ડસ્ટ્રી ડેવલપમેન્ટ કાઉન્સીલ (સીઆઇડીસી) વિશ્વકર્મા એવોર્ડ – શ્રેષ્ઠ બાંધકામ યોજના