SRFDCL હાઉસ

SRFDCL હાઉસ નહેરુ બ્રિજ પાસે આવેલ છે જ્યાંથી નદીનો નજારો મળે છે. તે અમદાવાદ ના સૂચિત વ્યાપારી અને સાંસ્કૃતિક કેન્દ્રિય બિઝનેસ ડિસ્ટ્રિક્ટના કેન્દ્રમાં સ્થિત છે. તેની ડિઝાઇન કાર્યક્ષમ અને પર્યાવરણને અનુકૂળ છે અને તેની ડિઝાઇન જાહેર બગીચા અને પ્લાઝા સાથે જોડાયેલી છે.
વિશેષતા: 
3 બેસમેન્ટ્સ સાથે G +5 બિલ્ડિંગ.
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×