સ્ટ્રીટ્સ

SRFDના રસ્તાઓ વિવિધ વપરાશકર્તાઓ માટે યોગ્ય પરિવહન માર્ગ તરીકે અને જાહેર ક્ષેત્રનું વિસ્તરણ બની રહે તે માટે સંભાળપૂર્વક અને ઈરાદાપૂર્વક ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે.
 
SRFDના માર્ગો નદીના બંને કાંઠે નદીને સમાંતર છે અને ત્યાંથી સહેલાઈથી વિકસિત રિવરફ્રન્ટ પર પહોંચી શકાય છે. મુખ્ય સ્થળોએ આવેલ ઉપમાર્ગો SRFDના માર્ગોને બાકીના શહેર સાથે જોડે છે.
 
તમામ SRFD માર્ગો પર સાઇકલ ટ્રેક સહિત ખાસ રાહદારી રસ્તાઓ, પાર્કિંગ માટેની જગ્યા, અને 6 મીટર/20 ફૂટ પહોળા વાહન માટેના રસ્તાઓ છે. માર્ગોની બંને બાજુએ આવેલ પ્રવેશમાર્ગો જરૂર અનુસાર વર્તમાન અને ભાવિ રિવરફ્રન્ટમાં પ્રવેશ માટેની સુવિધા પૂરી પાડે છે. પ્રવેશમાર્ગો બાદ માળખાગત સેવાઓ આવેલ છે, અને વરસાદી પાણીની લાઈનો રોડની મધ્યેથી પસાર થાય છે.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×