રિવરફ્રન્ટ પાર્ક : ઉસ્માનપુરાનું લોકાર્પણ

રિવરફ્રન્ટ પાર્ક : ઉસ્માનપુરાનું લોકાર્પણ 16 ઓક્ટોબર, 2013ના રોજ કરવામાં આવ્યું હતું. તે પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત પશ્ચિમ કાંઠે પૂર્ણ કરવામાં આવેલ પ્રથમ ઉદ્યાન છે.

તારીખ

October 16, 2013

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×