5મી વાર્ષિક મેરેથોન સફળતાપૂર્વક આયોજન

પાંચમી વાર્ષિક મેરેથોનનું આયોજન સફળતાપૂર્વક કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં શહેરના ઉત્સાહી લોકો તેમજ ઘણા વિદેશી લોકો દ્વારા ભાગ લેવામાં આવ્યો હતો.

તારીખ

January 05, 2014

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×