માસ્ટર પ્લાન

રિવરફ્રન્ટ પ્રોજેક્ટ અમદાવાદના પૂર્વ અને પશ્ચિમ બાજુએ નદીનો સાર્વજનિક કિનારાનું સર્જન કરવાની ખૂબ મોટી તક પૂરી પાડે છે. નદીને સતત 263 મીટરની પહોળાઈ સુધી પ્રવાહિત કરીને, નદીના પટની જમીનમાં પુરાંત કરીને બંને કાંઠે 11.25 કિમીનો સાર્વજનિક રિવરફ્રન્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે. જેના ફળ સ્વરૂપે આશરે 204.91 હેક્ટર ઉપયોગી જમીન ઉપલબ્ધ કરવામાં આવી છે.

પુનઃપ્રાપ્ત કરેલ વિસ્તારમાં જમીનને વપરાશ માટે ફાળવતી વખતે ધ્યાનમાં લેવામાં આવેલ મુખ્ય બાબતો: નદીની આસપાસ વર્તમાન જમીનનો ઉપયોગ; પુનઃપ્રાપ્ત કરેલ ઉપલબ્ધ જમીનનું પરિમાણ, સ્થળ અને સાપેક્ષ સ્થિતિ; વિકાસ માટેની સંભાવના; બંધારણીય રોડ નેટવર્ક અને શહેરની ગોઠવણ; અમદાવાદ વિકાસ યોજનામાં પ્રસ્તાવિત પુલો, અને જરૂર પૂરતી સુવિધાઓ પૂરી પાડવાની સંભાવના. 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×