સંપકૅ

સાબરમતી રિવર ફ્રન્ટ ડેવલપમેન્ટ કોર્પોરેશન લિમિટેડ

ડૉ રમણભાઈ પટેલ ભવન
1લો માળ, પશ્ચિમ ઝોન ઓફિસ,
અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન,
ઉસ્માનપુરા ક્રોસ રોડ પાસે, ઉસ્માનપુરા
અમદાવાદ - 380013

ટેલી: +91 (079) 27550403
ફેક્સ: +91 (079) 27551246

ઇમેઇલ : srfdp.amc@gmail.com 

પ્રોએકિટવ ડિસ્ક્લોઝર આરટીઆઇ એક્ટ-2005 હેઠળ 


સંપર્ક પત્ર

બધા ક્ષેત્રો ફરજિયાત છે
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×